De Reetz

Am klenge Reetz ginn d’Zoossissen , d’Mettwurschten, d’Ficellen, d'Kéiswirschtercher, d'Wiener Wirschtercher, d'Lyonerën, an d’Schmierwurschten gereechert.

Heifier ginn extra reng Spéin vum Bichenholz geholl. Dëst gët da ganz lues om Buedem vum Reetz a Form vun engem Sickerbrand verdämpe gelooss..

D’Temperatur am Reetz ass tëscht 25 an 65 Graad, jenodeem wat dranhänkt. .

Duerno ass alles prätt fier op den Dësch.


© DANI KNEIP